Nieuws


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de Belgische fiscaliteit. Op deze pagina geven onze boekhouders je handige tips en tricks om je bedrijfsrendement te optimaliseren.

Nieuwe fiscaliteit bedrijfswagens vanaf 1 januari 2020

De berekening van het percentage van aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt gewijzigd vanaf  1 januari 2020. De formule zal devolgende worden: 120 % – (0,5 % x Co2 uitstoot)x 0,95 (voor benzinemotor) of 0,90 (voor aardgas) of 1 (voor dieselmotoren) De aftrek wordt beperkt tot 40 % voor wagens met een grotere uitstoot dan 200 gr/km. De maximum aftrek bedraagt 100 % (afschaffing 120 % aftrek voor electrische wagens). Voorbeeld voor een Co2waarde van 98 gr
Read more

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019

Het tarief van de kilometervergoeding, waarop ambtenaren recht hebben, als zij gebruik maken van hun eigen wagen, motor- of bromfiets, voor dienstverplaatsingen bedraagt vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 een bedrag van 0,3653 € per kilometer.  Tot en met 30 juni 2019 bedroeg dit tarief 0.3573 €.  Een werknemer die zijn eigen vervoermiddel gebruikt, kan de kosten daarvan belastingvrij terugbetaald worden, als deze terugbetaling forfaitair gebeurd en vastgesteld is volgens ernstige
Read more

BTW onroerende verhuur

Op 1 januari 2019 is de nieuwe reglementering in werking getreden die verband houdt met de btw-regeling inzake de onroerende verhuur. De nieuwe reglementering bevat drie onderdelen. Verhuurovereenkomst De verhuurder en de huurder kunnen samen kiezen om de verhuurovereenkomst te onderwerpen aan de btw.  Voorwaarde is dan dat de huurder moet een belastingplichtige is. Hij moet het gebouw ook gebruiken voor zijn economische activiteit. Het moet ook gaan een nieuw of vernieuwd gebouw waarvoor de
Read more

GPDR-Wetgeving

GPDR-Wetgeving   Sinds 25 mei 2018 is de GPDR wetgeving van kracht en dat heeft voor ieder bedrijf als voornaamste verplichting het bijhouden van een verwerkingsregister waarin je de procedures die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens in kaart brengt. Dat gaat van het humanresourcesbeleid over adresgegevens voor leveringen tot mailinglijsten. Welke persoonsgegevens verwerk je en waarom? Het is hierbij belangrijk om aan te tonen dat je deze persoonsgegevens op een wettelijke basis verwerkt. Daarnaast is
Read more

Aangifte personenbelasting en vennootschapsbelasting inkomsten 2017

INDIENINGSDATA VERPLICHTE AANGIFTE Aangifte personenbelasting De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste vrijdag 29 juni 2018. De elektronische aangifte Tax-On-Web moet worden ingediend : Ten laatste op donderdag 12 juli 2018 door de burger Ten laatste op donderdag 25 oktober door de mandataris Ontving U een voorstel van vereenvoudigde aangifte dan zijn de deadlines de volgende : Akkoord met het voorstel : de belastingplichtige moet dan niets doen Niet akkoord en wijziging via papieren
Read more

GDPR wetgeving

Wat is de GDPR-wetgeving? GDPR staat voor General Data Protection Regulation (in het Nederlands ‘Algemene Verordening Gegevenbescherming’ of AVG). Het is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er worden voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd, en sloot niet meer aan bij
Read more

Studiejaren afkopen voor meer pensioen?

Er is de laatste jaren flink gesleuteld aan onze pensioenwetgeving, en dan vooral over hoeveel jaren u moet werken alvorens u recht heeft op een volledig pensioen (47 jaar behoudens overgangsregeling). Studiejaren tellen niet mee om uw actieve loopbaanjaren te berekenen. Dat maakt dat de meesten onder ons met een achterstand starten… u studeert tot uw 22e, dan moet u al werken tot uw 69ste alvorens u recht heeft op een volledig pensioen. De wetgever laat
Read more

kapitaalverminderingen vanaf 2018

Onder de huidige regeling kan het kapitaal, dat aandeelhouders hebben ingebracht in de vennootschap (middelsstorting in geld of in natura), belastingvrij terug uit de vennootschap gehaald worden door een kapitaalvermindering. Dit kapitaal kan men in de toekomst nog steeds belastingvrij uit de vennootschap halen, maar slechts op langere termijn, in ultimo bij vereffening. Vanaf 2018 wordt er namelijk een complexe regeling ingevoerd, waardoor een kapitaalvermindering fictief telkens gepaard gaat met een pro rata uitkering van
Read more

Nieuwe fiscaliteit bedrijfswagens vanaf 1 januari 2020

De berekening van het percentage van aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt gewijzigd vanaf  1 januari 2020. De formule zal devolgende worden: 120 % – (0,5 % x Co2 uitstoot)x 0,95 (voor benzinemotor) of 0,90 (voor aardgas) of 1 (voor dieselmotoren) De aftrek wordt beperkt tot 40 % voor wagens met een grotere uitstoot dan 200 gr/km. De maximum aftrek bedraagt 100 % (afschaffing 120 % aftrek voor electrische wagens). Voorbeeld voor een Co2waarde van 98 gr
Read more